Nghị định 85/2019/NĐ-CP: Nghị định 85/2019/NĐ-CP


Còn hiệu lực
85/2019/NĐ-CP
Nghị định 85/2019/NĐ-CP
14-11-2019
01-01-2020
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng

Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu