Nghị định 78/2019/NĐ-CP: Nghị định 78/2019/NĐ-CP


Còn hiệu lực
78/2019/NĐ-CP
Nghị định 78/2019/NĐ-CP
14-10-2019
10-12-2019
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường