Phát hành sản phẩm thông tin hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tận dụng VKFTA

(31-08-2021)
Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi - Bộ Công Thương đã xây dựng và phát hành ấn phẩm “Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc”.

Ấn phẩm “Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc” cung cấp những thông tin cơ bản về thị trường Hàn Quốc như: điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội; Các hoạt động thương mại và đầu tư của Hàn Quốc; Thông tin về thương mại giữa Việt Nam – Hàn Quốc;… Đồng thời, ấn phẩm cũng đưa ra những thông tin hướng dẫn xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc, tận dụng Hiệp định Thương mại tự do giữa hai nước và một số khuyến nghị cụ thể cho từng ngành hàng.

Chi tiết: theo tài liệu đính kèm.